Administratorem Państwa danych osobowych jest

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLONOWEJ,

ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa, NIP 827-20-11-921.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 820 84 50

Strona www: www.gok.klonowa.pl 

Inspektor Ochrony Danych:
Tomasz Oszczęda
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu:

1. realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.),

2. w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO).

Jednocześnie zgodnie  art. 89 ust. 1 RODO, dalsze przetwarzanie przez Administratora Danych, danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami. Administrator Danych będzie wykorzystywał dane osobowe przede wszystkim do celów statystycznych.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład oferta marketingowa, koniecznym będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej na rzecz Państwa.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,

2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,

3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych,

4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa.                                                          

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, a także przez okres dwóch lat od dnia zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej.

Posiadają Państwo następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

2. żądania sprostowania danych,

3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

5. do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

Logowanie