Na podstawie Uchwały nr XLV//239/2022 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 września 2022 r. z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpiło połączenie samorządowych instytucji kultury to jest Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, dla których organizatorem jest Gmina Klonowa, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej z siedzibą na ul. Czajkowskiej 1A, 98-273 Klonowa. Nowa placówka przejmuje zakresy i obszary działalności łączonych jednostek. Placówka może posługiwać się skrótem BiOK w Klonowej.

 

W związku z powyższym informujemy, że dotychczasowe strony internetowe GOK i GBP pod adresami:
www.biblioteka.klonowa.eu i www.gok.klonowa.eu
nie będą już aktualizowane i modernizowane. Będą pełnić rolę archiwalną.

 

Nowa witryna połączonych placówek będzie znajdować się pod adresem:
www.biok.klonowa.eu

 

Zapraszamy również na nasz Facebook - Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej
www.facebook.com/gbp.klonowa,
gdzie znajdziecie najświeższe informacje z działalności BiOK w Klonowej.

 

Również strony BIP obu jednostek pozostaną w formie archiwalnej.

Aktualna strona BIP Biblioteki i Ośrodka Klonowej w Klonowej znajduje się pod adresem:

https://biokwklonowej.bip.gov.pl

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, która znajduje się pod adresem: http://www.gok.klonowa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa spełnia częściowo wytyczne ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących jak również nie są tłumaczone w języku migowym
 • Zdjęcia i obrazki opublikowane w treści artykułów nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
 • Nie ma możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu.
 • Strona nie posiada możliwość zwiększania i zmniejszania tekstu.
 • Brak mapy strony.
 • Brak formularza kontaktowego.
 • Nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Administrator oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia:

 • Strona internetowa obsługuję standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.
 • Deklaracja Dostępności dostępna jest z każdego miejsca witryny i znajduje się w zakładce głównego menu „O NAS”.

Niniejszą deklarację w sprawie dostępności przygotowano dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Golanowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 820 82 83

Informacje na temat procedury zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOK w Klonowej
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 820 82 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej znajduje się przy ulicy Czajkowskiej 1B w miejscowości Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze, które prowadzi poprzez korytarz do głównej sali widowiskowej GOK. Osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszanie się i poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą napotkać jedynie problem z pokonaniem niewielkiego progu drzwiowego w wejściu głównym oraz na salę widowiskową.

Pozostałe pomieszczenia nie spełniają wymogów dotyczących korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach

Toaleta nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Pomieszczenia GOK nie są wyposażone w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.

Do GOK w Klonowej można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, z siedzibą przy ul. Czajkowskiej 1b, 98-273 Klonowa.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej jest Pani Ewelina Pieles  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązujących przepisów prawa;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawartych umów;

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klonowej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej realizuje, w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku z Łódzkim Domem Kultury, Projekt pod nazwą „Mój Przyjaciel ŚWIAT”.

Termin realizacji 16.08.2016 r. – 31.10.2016 r.

Partnerem Projektu jest Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Działania projektowe skierowane są do najmłodszych uczestników zajęć teatralnych i wokalnych organizowanych w naszej placówce oraz do uczestników zajęć tanecznych organizowanych w placówce partnerskiej. 

 

W TYM MIEJSCU BĘDZIE PODANA BIEŻĄCA INFORMACJA O EWENTUALNIE ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH.

 

I

Logowanie